KIBR logo

Audyt

Usługi poświadczające są głównym obszarem naszej działalności.

AUDYT Wegner i Wspólnicy sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (nr 3941).

Zgodnie z obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulacjami nasz podmiot spełnia wymogi formalne określone w szczególności przez Ustawę z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649).

Spełnianie powyższych regulacji uprawnia nas do świadczenia usług w zakresie:
- badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
- badania i przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych,
- badania i przeglądów pakietów konsolidacyjnych,
- badania projektów finansowanych ze środków unijnych,
- badania prospektów emisyjnych i memorandów informacyjnych dla jednostek ubiegających się o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu,
- badania planów połączenia, podziałów lub przekształcenia spółek.

Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje rewizję:
- sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub/i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR);
- informacji finansowych/pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z regulacjami obowiązującymi naszych klientów (np. zgodnie z zasadami rachunkowości grupy kapitałowej do której należy spółka naszego klienta; zgodnie z kontraktowymi regulacjami określonymi przez strony umowy; zgodnie z przepisami dotyczącymi dysponowania środkami unijnymi; zgodnie z wymaganiami banków itp.).

Usługi rewizji finansowej realizujemy według metodologii prowadzenia prac, która bazuje na Krajowych Standardach Rewizji Finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

Nasza metodologia prac opiera się na gruntownej znajomości działalności i branży naszego klienta. Zapoznajemy się z ryzykami związanymi z działalnością, problemami i ich ewentualnym wpływem na działalność oraz ze sposobem, w jaki zarząd i kierownictwo spółek radzą sobie z tym ryzykiem i problemami. W oparciu o tę wiedzę ukierunkowujemy prace rewizyjne na analizę mechanizmów kontroli wewnętrznej, systemów i operacji gospodarczych w celu uzyskania takiego stopnia pewności, jakiego oczekują nasi klienci i przepisy prawa.

Współpraca

Jesteśmy Państwa doradcą w czasie realizacji naszych usług i po ich zakończeniu. W celu skorzystania z naszych usług prosimy o kontakt. Spotkamy się w dogodnym dla Państwa terminie i miejscu, aby rozpocząć współpracę.

Biuro

65-840 Zielona Góra
ul. Batorego 16/16
III piętro

Kontakt

Tel.: 502 615 987
biuro@wegner-audyt.pl

Więcej »